Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")


Jednorazowa zapomoga przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka,
  • opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1. 922,00 zł.

Przy ustalaniu prawa do przedmiotowego świadczenia, w szczególności ustalenia czy spełnione jest kryterium dochodowe,  mają zastosowanie przepisy dotyczące ustalania dochodu określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.  Kwota kryterium dochodowego podlega weryfikacji co 3 lata. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest  wolne od podatku dochodowego.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.

 

Wnioski o świadczenie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia sie dziecka można składać w siedzibie GOPS ul. Radomska 20,26-625 Wolanów, pokój nr 6

 

Pobierz wniosek:

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
 
2. WZÓR ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO
 
3. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
 
4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
 
5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 312

Utworzono dnia: 22.06.2018

Dokument wprowadził:
Edyta Lipińska

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

25.06.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

26.11.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

26.11.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

26.11.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

26.11.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

26.11.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

26.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

26.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

25.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

25.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

22.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

22.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

22.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

22.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

22.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

22.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

22.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

22.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

22.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

22.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

22.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

22.06.2018, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")