REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

  W WOLANOWIE

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa organizacje wewnętrzną, oraz tryb pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie zwanego dalej „Ośrodkiem”.

§ 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie jest jednostką organizacyjną Gminy Wolanów, nie posiada osobowości prawnej działając, jako jednostka budżetowa.

§ 3

Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Wolanów. Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy w Wolanowie ul. Radomska 20. Ośrodek czynny jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałki - 7.30 -16.30

Wtorki - 7.30 - 15.30

Środy - 7.30 -15.30

Czwartki - 7.30 - 15.30

Piątki - 7.30 - 14.30

§ 4

Ośrodek działa na podstawie:

 1. Uchwały Nr XI/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Wolanowie z dnia 30 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
 3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ;
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
 5. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego;
 6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku
  w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”;
 8. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
 9. Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 10. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 11. Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych;
 12. Ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
 13. Ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;
 14. Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003roku;
 15. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego;
 16. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
 17. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;
 18. Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
 19. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 20. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 21. Ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 22. Innych ustaw nakładających wykonanie zadań na Gminę;
 23. Uchwał Rady Gminy w Wolanowie;
 24. Zarządzeń, pełnomocnictw, upoważnień Wójta Gminy Wolanów;
 25. Porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami;
 26. Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie;
 27. Niniejszego Regulaminu;
 28. Innych obowiązujących przepisów prawnych.

§ 5

Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej.

§ 6

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie podporządkowany jest Wójtowi Gminy Wolanów
 2. Ośrodkiem kieruje Kierownik.

ROZDZIAŁ II

WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA

§ 7

W skład Ośrodka wchodzą:

 1. Kierownik.
 2. Pracownicy socjalni w rejonach
 3. Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych.
 4. Pracownik ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 5. Pracownicy d/s świadczeń wychowawczych.
 6. Asystent rodziny.
 7. Opiekunki domowe zapewniające opiekę osobom chorym, starszym
  i niepełnosprawnym na terenie działań Ośrodka – zatrudnienie w miarę występujących potrzeb.
 8. Realizatorzy specjalistycznych usług opiekuńczych zatrudnieni
  w miarę występujących potrzeb.
 9. Pracownicy biurowi.

§ 8

KIEROWNICTWO OŚRODKA

 1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje działalnością, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
 2. Kieruje pracą Ośrodka za pomocą pracowników odpowiedzialnych za poszczególne zadania.
 3. Odpowiada za prawidłową realizacje zadań przed Wójtem Gminy
  i Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim Wydziałem Polityki Społecznej.
 4. W czasie nieobecności Kierownika obowiązki jego pełni wyznaczony przez niego imiennie pracownik w zakresie prawem dozwolonym wskazanym w stosownym upoważnieniu dozwolonym  przy tego rodzaju zastępstwie.
 5. Kierownik Ośrodka przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w godzinach urzędowania.

§ 9

Do zakresu działań Kierownika Ośrodka w szczególności należą:

 1. Tworzenie organizacyjnych materiałowo – technicznych warunków działalności Ośrodka celem realizacji jego zadań.
 2. Zatrudnienie i zwalnianie pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
 3. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań przez pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
 4. Ustalenie wewnętrznej organizacji pracy, w tym określenie obowiązków pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
 5. Z upoważnieniem Wójta Gminy Wolanów wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, prowadzenia postępowania wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i w sprawie świadczeń wychowawczych.
 6. Prowadzenie gospodarki finansowej w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 7. Składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 8. Wydawanie aktów wewnętrznych w formie zarządzeń, regulaminów
  i instrukcji.

ROZDZIAŁ III

FUNKCJONOWANIE OŚRODKA

ZAKRESY DZIAŁAŃ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W OŚRODKU

§ 10

1. Do zakresu działań pracowników socjalnych należy:

 1. świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej;
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
 3. z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 4. udzielanie informacji, wskazówek pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać  swoje problemy;
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych;
 7. współpraca i współdziałanie z innymi pracownikami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii oraz łagodzenie skutków ubóstwa;
 8. inspirowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową, jak również współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu regionalnych
 9. i lokalnych programów pomocy społecznej;
 10. prowadzenie dokumentacji dotyczącej przyznawania świadczeń pomocy społecznej;
 11. obsługa programu komputerowego HELIOS; TALES
 12. obsługa modułu „tworzenie wywiadów środowiskowych”
 13.  obsługa modułu „sporządzanie decyzji administracyjnych”
 14.  archiwizacja danych programu HELIOS; TALES
 15.  współpraca z sołtysami, radnymi , Kościołem  i organizacjami pozarządowymi;
 16.  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin
  i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 17.  realizacje zadań z zakresu realizacji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych programów pomocowych
  i programów finansowanych ze środków pozabudżetowych.
 18.  Innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

2. Do podstawowych zadań pracowników wykonujących pracę w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych , pomocy osobom uprawnionym do  alimentów  oraz świadczeń wychowawczych należy:

 1. przyjmowanie wniosków i kompletowanie dokumentacji przyznawania świadczeń;
 2. prowadzenie ewidencji składanych wniosków;
 3. sporządzanie list wypłat świadczeniobiorców otrzymujących świadczenia;
 4. przygotowywanie decyzji administracyjnych;
 5. przygotowywanie sprawozdawczości w zakresie realizacji świadczeń;
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nienależnie pobranych świadczeń;
 7. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
 8. obsługa programu komputerowego  AMAZIS i NEMEZIS , IZYDA i PŁATNIK;
 9. archiwizacja danych programu AMAZIS i NEMEZIS i PŁATNIK oraz IZYDA.
 10. innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

3.  Do zadań pracowników do spraw usług opiekuńczych należy pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej zleconej przez lekarza, pielęgnacji oraz  w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobom samotnym, które  z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina, nie może takiej pomocy świadczyć.

4. Realizatorzy specjalistycznych usług świadczą usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz rehabilitacja fizyczna, usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu, współpracy ze specjalistami w zakresie wspierania pedagogicznego i edukacyjnego, zmierzającego do wielostronnej aktywizacji dziecka korzystającego  ze specjalistycznych usług.

5. Do zadań asystenta rodziny należy:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy
  z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowanie  we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi( organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka);
 • dbania o zdrowie( higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja w razie potrzeby, leczenie i rehabilitacja);
 • gospodarowania budżetem domowym( planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami);
 • wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny(sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie itp.);
 • pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny( np. związanych z załatwieniem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służba zdrowia);
 • usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich
  i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • sporządzanie sprawozdawczości z zakresu powierzonych zadań;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka
  i rodziny w celu przeciwdziałania  i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych, między innymi z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą;
 • monitorowanie i wspieranie procesu zmian, wzmacnianie i pokazywanie rezultatów własnych osiągnięć, dalsze budowanie postawy aktywnej klienta;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 11

1. Przy wykonywaniu zadań pracownicy są zobowiązani:

 1. przestrzegać Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka;
 2. kierować się zasadami etyki zawodowej;
 3. kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowanie ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;
 4. przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodziny lub grupy;
 5. udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących  im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
 6. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
 7. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach
  i samokształcenie;
 8. wykonywać inne prace zlecone przez Kierownika Ośrodka;
 9. do współdziałania  w szczególności w zakresie wymiany informacji
  i wzajemnych konsultacji;
 10.  przestrzegać kodeksu pracy;
 11.  przestrzegać przepisów BHP.

 

ROZDZIAŁ   IV

ZASADY ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA
I ZAŁATWIANIA SPRAW KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W WOLANOWIE

§ 12

 1. Pracownik socjalny przyjmuje klientów ze swego rejonu opiekuńczego. W przypadku nieobecności danego pracownika, wykonuje to zadanie obecny pracownik.
 2. Wnioski o pomoc finansową z zakresu pomocy społecznej oraz
  o przyznawanie świadczeń  rodzinnych, świadczeń wychowawczych
  i świadczeń z funduszu alimentacyjnego odnotowane są w rejestrze zgłoszeń.
 3. Praca socjalna i inna pomoc odnotowana jest we własnej dokumentacji pracownika.
 4. Za właściwe i terminowe załatwienie spraw klientów innych spraw administracyjnych odpowiedzialni są pracownicy w zakresie ustalonych  i poleconych obowiązków.
 5. Indywidualne sprawy podopiecznych załatwiane są w trybie i terminach określonych w ustawie o pomocy społecznej, przepisach wykonawczych tejże ustawy oraz w kodeksie postępowania administracyjnego.

ROZDZIAŁ  V

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI.

§13

 1. Kierownik Ośrodka podpisuje:
 1. zarządzenia wewnętrzne i decyzje administracyjne;
 2. wszelkie pisma kierowane do organów Gminy oraz wszystkich organów  i instytucji zewnętrznych;
 3. wszystkie pisma wychodzące z Ośrodka;
 4. odpowiedzi na skargi i wnioski przyjęte osobiście.
 1. Dokumentację prowadzoną na stanowisku pracy podpisują pracownicy.

 

 ROZDZIAŁ  VI

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 14

 1. Zmiany Regulaminu mogą być dokonane w trybie jego ustalenia.
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1469

Utworzono dnia: 21.10.2013

Dokument wprowadził:
Kamil Pochylski

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

03.04.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

03.04.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

06.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

06.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

06.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

06.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

06.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

31.10.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

31.10.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

31.10.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy