W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
 w rodzinie. Nowelizacja ustawy nakłada na gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Uchwałą  Nr XIV Rady Gminy w Wolanowie z dnia 9 grudnia 2011r został określony tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Zespół Interdyscyplinarny tworzą, przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,  policji, oświaty oraz ochrony zdrowia.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawia się następująco:

 1. Urszula Pisarek - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie
 2. Iwona Czubak - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie,
 3. Joanna Seredyn - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie,
 4. Justyna Wojcieszak - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie,
 5. Barbara Ziętek - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie,
 6. Danuta Żuchowska - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolanowie,
 7. Stanisław Prażmowski - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieniędzicach,
 8. Lidia Gomuła - Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku,
 9. Dorota Lichacz - Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie,
 10. Barbara Waśkiewicz - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie,
 11. Radosław Ślusarczyk - Komisariat Policji w Zakrzewie,
 12. Piotr Wilewski - Komisariat Policji w Zakrzewie,
 13. Marzanna Wabik - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolanowie,
 14. Anna Okrój - Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” w Bieniędzicach,
 15. Jarosław Kicior - I Zespół Kuratorski Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przysusze.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego  jest: integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

 1. Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich problemów, efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.
 2. Inicjowanie działań pomocowych i interwencyjnych w chwili zaistnienia problemu.
 3. Współpraca z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym.
 5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Nowe obowiązki samorządów mają na celu przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom, inicjowanie interwencji w środowisku, udzielanie wsparcia osobom doznającym przemocy poprzez znalezienie rozwiązań prawnych do zastosowanie w konkretnej sprawie.

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolanowie, który to zapewnia jego obsługę organizacyjno techniczną,  telefon  48/360-36-49.
Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „NIEBIESKA LINIA” 801-12-00-02
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gwarantuje ofiarom przemocy bezpłatną pomoc medyczną, psychologiczną i prawną.

Zgodnie z ustawą Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą
na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz
na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy. Uchwałą Nr XIV/90/2016 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 29.01.2016 r. został wprowadzony do realizacji program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony osób doznających przemocy w rodzinie w Gminie Wolanów na lata 2016 – 2020.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1596

Utworzono dnia: 30.10.2013

Dokument wprowadził:
Edyta Lipińska

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

10.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

10.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

10.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

06.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

06.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

20.04.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

14.04.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

30.10.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

30.10.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

30.10.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Zespół Interdyscyplinarny