Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

 

AKTUALNOŚCI

Emeryci EWK otrzymają świadczenia wyrównawcze

Od 2022 roku osoby pobierające niskie emerytury EWK czyli wcześniejsze emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki, są uprawnione do otrzymania świadczenia wyrównawczego podwyższającego ich emerytury do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Przyznane wyrównania są realizacją postulatów zgłaszanych przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Wprowadzenie świadczenia wyrównawczego dla emerytów EWK jest spowodowane ich niewielką wysokością w porównaniu ze świadczeniami pielęgnacyjnymi, które od 2022 roku wynoszą 2119 zł.

Świadczenie wyrównawcze przysługuje osobom sprawującym opiekę nad chorym dzieckiem w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą świadczenia pielęgnacyjnego, a kwotą otrzymywanego świadczenia emerytalno – rentowego. Wypłata tych środków będzie następowała wraz z emeryturą EWK.

Osoby, które złożą wniosek do 28 lutego 2022 r. otrzymają wyrównanie świadczeń od 1 stycznia br., natomiast rozpatrzenie wniosków nastąpi do 31 marca br.

Wnioski o świadczenie wyrównawcze należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu, który wypłaca to świadczenie, będą one wypłacane po dokonaniu rocznej waloryzacji wraz ze świadczeniami emerytalno – rentowymi.

DODATEK  OSŁONOWY

Wnioski przyjmowanę będą w GOPS Wolanów od dnia 10 stycznia 2022 roku.

 

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
 • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Definicja dochodu

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Dochodem są także, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np: alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie.

W przypadku  gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2 100,00 zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
  o wypłatę dodatku osłonowego – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku; tj. 2020 rok.
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
  o wypłatę dodatku osłonowego – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku tj. 2021 rok.

Osoby uprawnione do dodatku osłonowego:

 • osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159
   i 1918), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  2. w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
 • osoby mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe
  z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wypłata dodatku osłonowego odbywa się w dwóch równych ratach:
I rata w terminie do dnia 31 marca 2022 r.
II rata w terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy osoba, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem ww. terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, organ przyjmujący wniosek informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Ważne!

Na czas realizacji wypłaty dodatku osłonowego tj.: od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawiesza się wypłatę dodatków energetycznych. Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać ze strony internatowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Do pobrania)  lub BIP GOPS Wolanów natomiast, wersja papierowa jest dostępna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolanowie przy ul. Radomskiej 20 pok. Nr 6 - parter.

Uwaga!

 • Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są w pierwszej kolejności o wykorzystanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany).
 • Wnioski w wersji papierowej można składać w GOPS Wolanów pok. Nr 6 parter od dnia 10.01.2022r.
 • Istnieje również możliwość przesłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonów: 48 380-36-63 lub na stronie internetowej GOPS Wolanów

Poniżej znajduje się wniosek o dodatek osłonowy do pobrania wraz ze wskazówkami jak należy go uzupełnić.

Kliknij tutaj, aby pobrać wzór wniosku o dodatek osłonowy
Kliknij tutaj, aby pobrać wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

Kolonie letnie w górach dla dzieci rolników

miejsce kolonii: Biały Dunajec

termin: 21.07.2021 r. – 30.07.2021 r.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie letnie w górach dla dzieci rolników (data urodzenia dziecka od 01 stycznia 2005 roku)

Koszt kolonii dla uczestnika, którego rodzic odprowadza składki KRUS - 400,00 zł.

Druki do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolanowie p. Nr 4 tel: 48 380 36 49 

Termin składania kompletu dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolanowie p. Nr 4 do 4 sierpnia 2021 r. godz. 14.30 - liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (wypełniona karta kwalifikacyjna z niezbędnymi dokumentami).

Szczegółowe informacje w poniższych załącznikach.

Zwracamy się z prośbą o wnikliwe zapoznanie się z informacją dla rodziców!!

Program BIAŁY DUNAJEC 2021

Informacje dla Rodziców KRUS 2021

Karta kwalifikacyjna

 

 

 

Informacja

dotycząca programu „Dobry Start”

 

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

 

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych - zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu "Dobry start".

 

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski  drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS

 

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

 

 

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu pn. „RÓWNI NA STARCIE!”

Fundacja po Drugie, Caritas Archidiecezji Warszawskiej oraz Kancelaria Adwokacka Czupajło&Ciskowski informują o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do projektu pn.
”RÓWNI NA STARCIE!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wsparciem zostanie objętych 120 osób z terenu woj. mazowieckiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym bądź już doświadczających wykluczenia. Fundacja po DRUGIE oferuje wsparcie również dla osób, które doznają wielokrotnego wykluczenia czyli spełniają  min. dwie przesłanki z listy znajdującej się poniżej:

 •   osoby znajdujące się w kryzysie bezdomności bądź dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  (tzn. bez dachu nad głową, bez miejsca zamieszkania – korzystające ze wsparcia w postaci schroniska, mieszkania treningowego; przebywające w niebezpiecznym zakwaterowaniu);
 •   osoby z niepełnosprawnościami (posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności);
 •   osoby odbywające karę pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego;
 •   osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej;
 •   osoby opuszczające pieczę zastępczą;
 •   osoby,  które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Celem głównym projektu  jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej wśród 120 osób zamieszkałych na ternie woj. mazowieckiego, doświadczających wielokrotnego wykluczenia. Projekt trwa od stycznia 2021 r. do grudnia 2022 roku.

Uczestnicy projektu będą mieli dostęp do następujących form wsparcia:

1/ Wsparcie specjalistów:

 •   diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestnika projektu, na podstawie której dla każdego uczestnika zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji społecznej,
 •   wsparcie psychologiczne,
 •   wsparcie prawne,
 •   wsparcie terapeuty uzależnień,
 •   wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji społecznych,
 •   wsparcie asystenta os. bezdomnej.

2/ Wsparcie w zakresie drogi do usamodzielnienia – powrotu na rynek pracy:

 •   wsparcie doradcy zawodowego,
 •   trening pracy,
 •   pośrednictwo pracy
 •   udział w szkoleniach zawodowych, podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Rekrutacja trwać będzie w okresie od stycznia 2021 do października 2021.

Aby zostać uczestnikiem projektu należy wypełnić załączony do ogłoszenia formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego – kadra projektu pomoże w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych podczas osobistego spotkania.

Dokumenty można dostarczyć drogą mailową oraz pocztową – po otrzymaniu przesyłki, kierownik projektu skontaktuje się z zainteresowaną osobą i omówi dalsze kroki współpracy.

Adres do korespondencji:

Fundacja po Drugie

Ul. Smulikowskiego 4

00-386 Warszawa.

Adres elektroniczny:

fundacja@podrugie.pl

Kontakt telefoniczny:

601 405 598

 

 Świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022

Wnioski o 500+ można składać:

     od dnia 1 lutego  2021 r. - wyłącznie drogą elektroniczną.

     Można to zrobić przez:

 • kanał bankowości elektronicznej,
 • portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz
 • PUE ZUS.

      od dnia 1 kwietnia 2021 r. – osobiście, listownie pocztą oraz elektronicznie.

Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku.

Złożenie wniosku
z wymaganymi dokumentami

Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata

do 30 kwietnia 2021 r.

do 30 czerwca 2021 r.

od 1 maja do 31 maja 2021 r.

do 31 lipca 2021 r.

od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.

do 31 sierpnia 2021 r.

Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) od dnia 1 lipca 2019 r.

 

Szczepimy Się!

Informacja na temat wspierania osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz osób niepełnosprawnych.

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Gmina Wolanów realizuje program pomocy osobom, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień. Osoby te będą mogły skorzystać bezpłatnie ze specjalnie zorganizowanego transportu.

Transport przeznaczony jest dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Punkt szczepień: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolanowie,
ul. Opoczyńska 23, 26-625 Wolanów, tel. 48 618 60 17    lub     48 618 60 59

Zgłoszenia potrzeby transportu mieszkańców do punktu szczepień w SP ZOZ w Wolanowie  przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w godz. 7.30 - 15.00  pod nr tel.  48 380 36 49.

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 

 

Projekt "Aktywna integracja społeczno -  zawodowa mieszkańców województwa mazowieckiego"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie informuje, że rekrutacja do projektu "Aktywna integracja społeczno -  zawodowa mieszkańców województwa mazowieckiego" prowadzona będzie od 01.11.2020r. do 30.04.2021r.

Szczegóły pod nr telefonu: 660-106-488.

 

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

Szanowni Państwo,

Z uwagi na objęcie gminy Wolanów strefą czerwoną w związku z COVID-19 i zwiększającą się liczbą chorych apelujemy do ograniczenia wizyt w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej wyłącznie do niezbędnych.

 Dla wspólnego bezpieczeństwa zachęcamy do kontaktów telefonicznych oraz korzystania z usług e-PUAP i poczty elektronicznej: gops@wolanow.pl.

W przypadku osobistej wizyty w Ośrodku prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami:

 • pomoc społeczna: 48 380 36 49
 • świadczenia rodzinne: 48 380 36 63

lub zgłoszenie się do punktu pierwszego kontaktu na parterze budynku i postępowanie zgodnie z obowiązującą procedurą.

Złożenia/dostarczenia dokumentów do Ośrodka można dokonać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez urnę wrzutową zlokalizowaną przy wejściu do budynku.

                                                                                                    Kierownik GOPS Wolanów

                                                                                                    Urszula Pisarek

 Wolanów, 26.10.2020r.

Załączniki:

Dzien wolny

Utworzono dnia 02.11.2021, 09:41

Informacje

Liczba wyświetleń: 1319
Utworzono dnia: 26.10.2020
Dokument wprowadził:
Edyta Lipińska
Dokument opublikował:
Edyta Lipińska
Dokument wytworzył:
Urszula Pisarek
Wytworzono:
Edyta Lipińska
Podmiot udostępniający informację:
GOPS Wolanów

Historia publikacji

 • 08.02.2022 12:50, Edyta Lipińska
  Edycja strony: AKTUALNOŚCI
 • 05.01.2022 13:11, Edyta Lipińska
  Edycja strony: AKTUALNOŚCI
 • 05.01.2022 13:11, Edyta Lipińska
  Edycja strony: AKTUALNOŚCI