Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

 

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://gopswolanow.naszbip.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Urszula Pisarek , adres poczty elektronicznej gops@wolanow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 483803649. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie mieści się w budynku Urzędu Gminy Wolanów , ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów, na parterze:

Parking przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w  Wolanowie posiada dwa oznaczone miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Budynek dwupiętrowy bez windy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z poziomu parkingu do wysokiego parteru, na którym znajduje się Punkt Pierwszego Kontaktu i pomieszczenia które zajmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej . Osoby niesprawne ruchowo są obsługiwane na parterze budynku. W urzędzie jest tłumacz polskiego języka migowego.

Załączniki:

Raport o stanie zapewniania dostępności

Utworzono dnia 24.03.2021, 09:48

Informacje

Liczba wyświetleń: 441
Utworzono dnia: 05.10.2020

Historia publikacji

  • 24.03.2021 09:48, Edyta Lipińska
    Dodanie załącznika: Raport o stanie zapewniania dostępności
  • 05.10.2020 11:23, Administrator
    Dodanie strony: Deklaracja dostępności