Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

 

Regulaminy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W WOLANOWIE

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa organizacje wewnętrzną, oraz tryb pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie zwanego dalej „Ośrodkiem”.

§ 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie jest jednostką organizacyjną Gminy Wolanów, nie posiada osobowości prawnej działając, jako jednostka budżetowa.

§ 3

Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Wolanów. Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy w Wolanowie ul. Radomska 20. Ośrodek czynny jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałki –   730 - 1630

Wtorki -  730 - 1530

Środy - 730 - 1530

Czwartki - 730 - 1530

Piątki - 730 - 1430

§ 4

Ośrodek działa na podstawie:

 1. Uchwały Nr XI/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Wolanowie z dnia 30 marca 1990 r.
  w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
 3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ;
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
 5. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego;
 6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”;
 8. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
 9. Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 10. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ześrodków publicznych;
 11. Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych;
 12. Ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
 13. Ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;
 14. Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003roku;
 15. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego;
 16. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
 17. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;
 18. Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
 19. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 20. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 21. Ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 22. Innych ustaw nakładających wykonanie zadań na Gminę;
 23. Uchwał Rady Gminy w Wolanowie;
 24. Zarządzeń, pełnomocnictw, upoważnień Wójta Gminy Wolanów;
 25. Porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami;
 26. Niniejszego Statutu.
 27. Innych obowiązujących przepisów prawnych.

 

§ 5

Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej.

§ 6

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie podporządkowany jest Wójtowi Gminy Wolanów
 2. Ośrodkiem kieruje Kierownik.

ROZDZIAŁ II

WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA

§ 7

W skład Ośrodka wchodzą:

 1. Kierownik.
 2. Pracownicy socjalni w rejonach
 3. Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych.
 4. Pracownik ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 5. Pracownicy d/s świadczeń wychowawczych.
 6. Asystent rodziny.
 7. Opiekunki domowe zapewniające opiekę osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym na terenie działań Ośrodka – zatrudnienie w miarę występujących potrzeb.
 8. Realizatorzy specjalistycznych usług opiekuńczych zatrudnieni w miarę występujących potrzeb.
 9. Pomoc administracyjna (biurowa, techniczna).
 10. Sprzątaczka.

§ 8

KIEROWNICTWO OŚRODKA

 1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje działalnością, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
 2. Kieruje pracą Ośrodka za pomocą pracowników odpowiedzialnych za poszczególne zadania.
 3. Odpowiada za prawidłową realizacje zadań przed Wójtem Gminy i Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim Wydziałem Polityki Społecznej.
 4. W czasie nieobecności Kierownika obowiązki jego pełni wyznaczony przez niego imiennie pracownik w zakresie prawem dozwolonym wskazanym w stosownym upoważnieniu dozwolonym  przy tego rodzaju zastępstwie.
 5. Kierownik Ośrodka przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w godzinach urzędowania.

§ 9

Do zakresu działań Kierownika Ośrodka w szczególności należą:

 1. Tworzenie organizacyjnych materiałowo – technicznych warunków działalności Ośrodka celem realizacji jego zadań.
 2. Zatrudnienie i zwalnianie pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
 3. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań przez pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
 4. Ustalenie wewnętrznej organizacji pracy, w tym określenie obowiązków pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
 5. Z upoważnieniem Wójta Gminy Wolanów wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, prowadzenia postępowania wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i w sprawie świadczeń wychowawczych.
 6. Prowadzenie gospodarki finansowej w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 7. Składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 8. Wydawanie aktów wewnętrznych w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

 

ROZDZIAŁ III

FUNKCJONOWANIE OŚRODKA

ZAKRESY DZIAŁAŃ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W OŚRODKU

§ 10

1. Do zakresu działań pracowników socjalnych należy:

 1. świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej;
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. udzielanie informacji, wskazówek pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać  swoje problemy;
 4. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 5. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych;
 6. współpraca i współdziałanie z innymi pracownikami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii oraz łagodzenie skutków ubóstwa;
 7. inspirowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową, jak również współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej;
 8. prowadzenie dokumentacji dotyczącej przyznawania świadczeń pomocy społecznej;
 9. obsługa programu komputerowego HELIOS; TALES
 10. obsługa modułu „tworzenie wywiadów środowiskowych”
 11.  obsługa modułu „sporządzanie decyzji administracyjnych”
 12.  archiwizacja danych programu HELIOS; TALES
 13.  współpraca z sołtysami, radnymi , Kościołem  i organizacjami pozarządowymi;
 14.  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 15.  realizacje zadań z zakresu realizacji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych programów pomocowych i programów finansowanych ze środków pozabudżetowych.
 16.  Innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

2. Do podstawowych zadań pracowników wykonujących pracę w zakresie realizacji ustaw zleconych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej należy wykonywanie czynności wynikających z zakresów czynności i stosownych upoważnień.

3.  Do zadań pracowników do spraw usług opiekuńczych należy pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej zleconej przez lekarza, pielęgnacji oraz  w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobom samotnym, które  z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina, nie może takiej pomocy świadczyć.

4. Realizatorzy specjalistycznych usług świadczą usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz rehabilitacja fizyczna, usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu, współpracy ze specjalistami w zakresie wspierania pedagogicznego i edukacyjnego, zmierzającego do wielostronnej aktywizacji dziecka korzystającego  ze specjalistycznych usług.

5. Do zadań asystenta rodziny  należy:

 • Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
 • Opracowanie  we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
 • Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego:
 •  prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi( organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka),
 • dbania o zdrowie( higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja w razie potrzeby, leczenie i rehabilitacja),
 • gospodarowania budżetem domowym( planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami),
 • wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny(sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie itp.),
 • pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny( np. związanych z załatwieniem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służba zdrowia),
 • usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości
  o edukację i rozwój dzieci.
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.
 • Wspieranie aktywności społecznej rodzin.
 • Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.
 • Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
 •  Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.
 •  Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
 •  Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.
 • Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu powierzonych zadań.
 •  Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
 •  Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny w celu przeciwdziałania  i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych, między innymi z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.
 •  Monitorowanie i wspieranie procesu zmian, wzmacnianie i pokazywanie rezultatów własnych osiągnięć, dalsze budowanie postawy aktywnej klienta.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 1. Do zadań kierownika klubu Senior + należy:
 • Kierowanie pracą Klubu oraz współpracowanie w tym zakresie z pracownikami klubu.
 • Nadzór nad prowadzą dokumentacją działania klubu Seniora w formie list obecności uczestników klubu, dokumentacji uczestników Klubu, w tym indywidualnych planów działania, a także dokumentacji osób prowadzących zajęcia w ramach działalności klubu.
 • Współpraca z rodzinami uczestników klubu, w tym w zakresie organizowania ich dowozu.
 • Organizowanie spotkań okolicznościowych.
 • Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektem jej przypisanym.
 • Dbanie o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troszczenie się o estetykę pomieszczeń.
 • Przestrzeganie tajemnicy służbowej, w tym zapisów wynikających z Ustawy
  o ochronie danych osobowych.
 • Przestrzeganie czasu pracy.

§ 11

1. Przy wykonywaniu zadań pracownicy są zobowiązani:

 1. przestrzegać Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka;
 2. kierować się zasadami etyki zawodowej;
 3. kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowanie ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;
 4. przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodziny lub grupy;
 5. udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących  im świadczeniach
  i dostępnych formach pomocy,
 6. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
 7. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie;
 8. wykonywać inne prace zlecone przez Kierownika Ośrodka;
 9. do współdziałania  w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji;
 10.  przestrzegać kodeksu pracy;
 11.  przestrzegać przepisów BHP.

 

ROZDZIAŁ   IV

ZASADY ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W WOLANOWIE.

§ 12

 1. Pracownik socjalny przyjmuje klientów ze swego rejonu opiekuńczego. W przypadku nieobecności danego pracownika, wykonuje to zadanie obecny pracownik.
 2. Wnioski o pomoc finansową z zakresu pomocy społecznej oraz o przyznawanie świadczeń  rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego odnotowane są w rejestrze zgłoszeń.
 3. Praca socjalna i inna pomoc odnotowana jest we własnej dokumentacji pracownika.
 4. Za właściwe i terminowe załatwienie spraw klientów innych spraw administracyjnych odpowiedzialni są pracownicy w zakresie ustalonych  i poleconych obowiązków.
 5. Indywidualne sprawy podopiecznych załatwiane są w trybie i terminach określonych
  w ustawie o pomocy społecznej, przepisach wykonawczych tejże ustawy oraz w kodeksie postępowania administracyjnego.

 

ROZDZIAŁ  V

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI.

§13

 1. Kierownik Ośrodka podpisuje:
 1. zarządzenia wewnętrzne i decyzje administracyjne;
 2. wszelkie pisma kierowane do organów Gminy oraz wszystkich organów  i instytucji zewnętrznych;
 3. wszystkie pisma wychodzące z Ośrodka;
 4. odpowiedzi na skargi i wnioski przyjęte osobiście.
 1. Dokumentację prowadzoną na stanowisku pracy podpisują pracownicy.

 

 ROZDZIAŁ  VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 14

 1. Zmiany Regulaminu mogą być dokonane w trybie jego ustalenia;

Informacje

Liczba wyświetleń: 226
Utworzono dnia: 21.09.2020

Historia publikacji

 • 19.01.2021 13:48, Administrator
  Edycja strony: Regulaminy
 • 19.01.2021 13:45, Administrator
  Edycja strony: Regulaminy
 • 19.01.2021 13:45, Administrator
  Edycja strony: Regulaminy