Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

 

Stypendium i zasiłki szkolne

Podstawa prawna:

Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1327 z późn. zm)
Uchwałą nr XIV/38/07 z dnia 7 września 2007 r. Rady Gminy w Wolanowie.

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE MOŻNA SKŁADAĆ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLANOWIE W TERMINIE:
od 01.09.2021 do 15.09.2021r.

Pomoc materialna przysługuje:

Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia
 24 roku życia.

Charakter pomocy materialnej:

Socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy
 rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się
o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł.

Rodzina w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej  są to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
 i gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje:

uczniom klas zerowych
uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Wolanów.


Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi który:

otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).
został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
 w rodzinie zastępczej.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
pełnoletniego ucznia,
dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

 

Pouczenie:

1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który
    przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę
    przyznania stypendium szkolnego.

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub uchyla w przypadku ustania przyczyn,
    które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego .
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego
    podlegają  ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu
    egzekucyjnym w administracji.
4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające
    służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na
   podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
   pozbawienia wolności do lat 3).

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

świadczenia pieniężnego w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników 
i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.


W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:
 -  zakup podręczników – od czerwca 2021
 -  pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2021 - wg katalogu wydatków
    kwalifikowanych
 - abonament internetowy - od września 2021 do czerwca 2022

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

PODRĘCZNIKI SZKOLNE
LEKTURY SZKOLNE, KSIĄŻKI ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIA
ZESZYTY
POMOCE DYDAKTYCZNE (np.: słowniki, encyklopedie, atlasy itd.)
ARTYKUŁY SZKOLNE (np.: piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki,  temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina itd.)
TORNISTER, PLECAK SZKOLNY, TORBA SZKOLNA
OBUWIE SPORTOWE NA W-F
STRÓJ NA W-F
PRZYBORY DO NAUKI ZAWODU
KOMPUTER, LAPTOP, NETBOOK, TABLET, SPRZĘT KOMPUTEROWY NP. PROCESOR, PŁYTA GŁÓWNA, PAMIĘĆ KOMPUTEROWA, DYSK TWARDY, URZĄDZENIA PERYFERYJNE TJ., MONITOR, DRUKARKA, SKANER, MODEM, ROUTER, DYSK ZEWNĘTRZNY USB, PENDRIVE (PAMIĘĆ USB),  KLAWIATURA, MYSZ KOMPUTEROWA, INNE DROBNE AKCESORIA KOMPUTEROWE ORAZ KOSZTY NAPRAWY.
POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO
BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA, LAMPKA NA BIURKO
OKULARY KOREKCYJNE
SPRZĘT SPORTOWY ( np. rękawice piłkarskie, kimono, strój kąpielowy, klapki itd.)
KOSZTY UDZIAŁU W DODATKOWYCH ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH
KOSZTY UDZIAŁU W „ZIELONEJ SZKOLE”


Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np.: Kurtki sportowe, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, wkładki ortopedyczne, kamery internetowe, strój na studniówkę, komunię, obozy i zimowiska rekreacyjne, regały na książki, stojaki na płyty, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty itp.

Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, torba, buty itd. miały adnotację „szkolne”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze, a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku, rodzic winien napisać oświadczenie wyjaśniające rodzaj zakupionego artykułu, przeznaczenie. Refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania będzie realizowana na podstawie przedłożonych biletów miesięcznych (dot. uczniów szkół ponadgimnazjalnych).


Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji: (odpowiednio do sytuacji ucznia)

wniosku zawierającego między innymi informacje potwierdzające liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia
zaświadczenia/oświadczenia  o dochodach  (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.

 • zaświadczenie/ oświadczenie  o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
 • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • zaświadczenie /oświadczenie o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, inne…).
 • zaświadczenie/ oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 • odcinek renty/ emerytury
 • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz świadczenia wychowawczego.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji
o dochodach uzyskanych w 2020 r., np. w formie zaświadczenia z Urzędu
 Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej  opodatkowanej na podstawie
 przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć
 kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu.
 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku  lub przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł  i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1. opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
    określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych –
    za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony
      o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami
    na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym
    ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane
       z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na
    ubezpieczenie społeczne nie zaliczonymi do kosztów uzyskania
    przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że:
     - różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc
     poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w
     deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca
     poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do
     końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc – wysokość miesięcznego
     obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz
     składkami na ubezpieczenia społeczne przyjmuje się z miesiąca
     poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
      - jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie
      uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się
      dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok
      kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził
      działalność gospodarczą, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala   się
w oparciu o oświadczenie tej osoby;

2. opodatkowaną na zasadach  określonych w przepisach o zryczałtowanym
    podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
    fizyczne – za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru
    składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej   działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się
kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej
z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód płatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc zawierającego informacje o wysokości:

przychodu,
kosztów uzyskania przychodu,
 różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania
 dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł - w przypadku gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem,
odliczonych składek na ubezpieczenie społeczne,
należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku,
odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informacje o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w zakładzie ubezpieczeń społecznych.


Przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny
 w wysokości 308,00 zł.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz
z innych źródeł sumuje się.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
2. kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie – kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach  na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca,
w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres , za który uzyskano dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP  z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.


ZASIŁEK SZKOLNY

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
 z 2020r. poz.1327 z późn.zm).


Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolanowie
w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia.


 Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego

 • na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
 • w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
   


Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 • klęski żywiołowej,
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
 • innych, szczególnych okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wolanów,
 • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.

 


Interesanci w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych przyjmowani są
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolanowie ul. Radomska 20, parter, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

 

 

 

Załączniki:

Oświadczenie

Utworzono dnia 31.08.2021, 10:17

Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym

Utworzono dnia 31.08.2021, 10:16

Wniosek o stypendium szkolne

Utworzono dnia 31.08.2021, 10:14

Informacje

Liczba wyświetleń: 232
Utworzono dnia: 19.01.2021

Historia publikacji

 • 31.08.2021 10:22, Edyta Lipińska
  Edycja strony: Stypendium i zasiłki szkolne
 • 31.08.2021 10:17, Edyta Lipińska
  Dodanie załącznika: Oświadczenie
 • 31.08.2021 10:16, Edyta Lipińska
  Dodanie załącznika: Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym