Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

 

Zasiłek rodzinny i dodatki

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

2. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

 4. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2015 r., poz.2284).

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod  tą opieką (Dz.U. z 2010 r., Nr 183, poz.1234).

 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się.

Kryterium dochodowe

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty

 674,00 zł

gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

 764,00 zł

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia                                                                                 lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 •  24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego:

   do ukończenia 5 r.ż.;

            95,00 zł

    powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 r.ż.

           124,00 zł

powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 r.ż.

           135,00 zł

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli :

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone  w  instytucji zapewniającej całodobowe  utrzymanie albo w pieczy zastępczej.
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  •  rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  •  ojciec dziecka jest nieznany,
  •  powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Mechanizm "złotówka za złotówkę"

Od 1 stycznia 2016 r. możliwe jest otrzymanie świadczeń rodzinnych
w przypadku przekroczenia dochodu.

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę" będzie nie niższa niż 20,00 zł.


Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1. urodzenia dziecka

 • przysługuje jednorazowo, w wysokości 1.000,00 zł.
 • wniosek o dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

 

2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 • dodatek przysługuje nie dłużej jednak niż przez okres:
  • 24 miesięcy kalendarzowych;
  • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
  • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki, w żłobku albo przedszkolu, z wyjątkiem:
  • dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych,
  • dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem zakładów, o których mowa w art. 3 pkt 7,
  • oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.


3. samotnego wychowywania dziecka

 • osoba samotnie wychowująca dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
  • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
 • dodatek przysługuje również osobie uczącej się
 • dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.


4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 • rodzina wielodzietna - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego;
 • dodatek przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.


5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
  • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
  •  90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  •  110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

6. rozpoczęcia roku szkolnego

 •  przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko.
 • wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

 

7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 •  w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko albo
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko.
 • dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Wysokość zasiłku rodzinnego:

do 31.10.2019

od 01.11.2020

do ukończenia 5 roku życia;

95,00 zł

95,00 zł

powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

124,00 zł

124,00 zł

powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

135,00 zł

135,00 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

1. urodzenia dziecka

1000,00 zł

1000,00 zł

2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400,00 zł

400,00 zł

3. samotnego wychowywania dziecka

193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci

193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci

dla dziecka legitymującego się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się
o 80,00 zł. na dziecko, nie więcej jednak niż
o 160,00 zł. na wszystkie dzieci

dla dziecka legitymującego się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się
o 80,00 zł. na dziecko, nie więcej jednak niż
o 160,00 zł. na wszystkie dzieci

4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

95,00 zł

95,00 zł

5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

90,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia

90,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia

110,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

110,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

6. rozpoczęcia roku szkolnego

100,00 zł

100,00 zł

7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

69,00 zł w związku
z dojazdem

69,00 zł
w związku
z dojazdem

113,00 zł w związku
z zamieszkiwaniem

113,00 zł.
w związku
z zamieszkiwaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski o świadczenia rodzinne można składać w siedzibie GOPS

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów, pokój nr 6

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 257
Utworzono dnia: 19.01.2021

Historia publikacji

 • 19.01.2021 12:43, Administrator
  Edycja strony: Zasiłek rodzinny i dodatki
 • 19.01.2021 12:43, Administrator
  Edycja strony: Zasiłek rodzinny i dodatki
 • 19.01.2021 12:39, Administrator
  Dodanie strony: Zasiłek rodzinny i dodatki