Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

 

Statut

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W WOLANOWIE

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Jednostka budżetowa nosi nazwę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Wolanowie przy ul. Radomskiej 20.

3. Terenem działania ośrodka jest gmina Wolanów

4. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Wolanów.

§ 2

Ośrodek realizuje zadania Gminy Wolanów w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy, zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, a także inne zadania nałożone ustawami przekazane do realizacji na podstawie upoważnień Wójta.

§ 3

Ośrodek działa i realizuje zadania na podstawie:

 1. Uchwały Nr XI/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Wolanowie z dnia 30 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
 3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ;
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
 5. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego;
 6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”;
 8. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
 9. Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 10. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 11. Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych;
 12. Ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
 13. Ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;
 14. Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003roku;
 15. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego;
 16. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
 17. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;
 18. Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
 19. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 20. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 21. Ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 22. Innych ustaw nakładających wykonanie zadań na Gminę;
 23. Zarządzeń, pełnomocnictw, upoważnień Wójta Gminy Wolanów;
 24. Porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami;
 25. Niniejszego Statutu.
 26. Innych obowiązujących przepisów prawnych.

Rozdział II

Zadania i cel ośrodka

§ 4.

 1. Zadaniem Ośrodka jest umożliwienie osobom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji, a także wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenia do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem.
 2. Ośrodek wykonuje zadania pomocy społecznej zlecone samorządowi gminnemu   i zadania własne w trybie określonym przepisami ogólnie obowiązującymi.
 3. Realizując zadania pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej, organizacyjnymi społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 5.

1. Zadania Ośrodka obejmują:

 1. Zaspokajanie najpotrzebniejszych potrzeb życiowych osób i rodzin, w szczególności poprzez:
 1. przyznanie i wypłacenie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami prawa,
 2. świadczenie usług przewidzianych ustawą oraz innymi przepisami.
 1. Pracę socjalną- rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków specjalnych temu celowi.
 2. Prowadzenie i rozwój infrastruktury socjalnej.
 3. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia
  z pomocy społecznej.
 4. Realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.
 5. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 6. Właściwą organizację pracy dla realizacji zadań i racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi.
 7. Na podstawie odrębnych przepisów Ośrodek wykonuje zadania z zakresu realizacji środków z EFS oraz innych programów pomocowych i programów finansowych ze środków pozabudżetowych.

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 6

 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik Ośrodka.
 2. Zwierzchnikiem Kierownika jest Wójt Gminy Wolanów, który nawiązuje i rozwiązuje z nim stosunek pracy.
 3. Kierownik odpowiada przed Wójtem Gminy Wolanów za właściwą realizację zadań ośrodka.
 4. Kierownik odpowiada za wykonanie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy Wolanów oraz zleceń Wojewody.
 5. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Wolanów. Wydaje decyzje administracyjne w granicach zadań ustawowych na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Wolanów.
 6. W stosunku do pracowników Ośrodka Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§ 7

 1. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej i ustawy o pracownikach samorządowych, kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze.
 2. Szczegółowy zakres zadań, tryb pracy i organizację wewnętrzną Kierownik określa w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie.

 

Rozdział IV

Mienie i gospodarka finansowa

§ 8

 1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych
 2. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu Gminy Wolanów, budżetu Państwa.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki budżetu.
 4. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka składa jednoosobowo Kierownik działając zgodnie zakresem pełnomocnictwa udzielanego przez Wójta Gminy Wolanowie.

§ 9

 1. Mienie ośrodka stanowią środki trwałe oraz wyposażenie zakupione przez Ośrodek lub przekazane nieodpłatnie dla prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Kierownik Ośrodka gospodaruje przekazanym i powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i prawidłowe wykorzystanie.

§ 10

Bieżąca obsługę księgową, finansowo – kasową, kadrową, prawną i informatyczną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie zapewnia Urząd Gminy w Wolanowie na podstawie stosownych porozumień pomiędzy Wójtem Gminy Wolanów a Kierownikiem Ośrodka.

 

Postanowienia końcowe

§ 11

Organy gminy sprawują kontrolę i nadzór nad działalnością Ośrodka w sposób i w trybie określonym w ustawach.

§ 12

Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie określonym w przepisach prawa.

§13

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§14

Wszelkie zmiany statutu odbywają się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Informacje

Liczba wyświetleń: 215
Utworzono dnia: 21.09.2020

Historia publikacji

 • 19.01.2021 11:45, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 21.09.2020 17:02, Administrator
  Dodanie strony: Statut